Oferta


Naszym klientom i zleceniodawcom oferujemy szeroką gamę świadczonych usług.

 • Sporządzamy mapy do celów projektowych w postaci cyfrowej i analogowej
 • Sporządzamy mapy do celów planistycznych
 • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne: budynków, budowli, sieci infrastruktury technicznej
 • Pomiary realizacyjne: tyczenia budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • Kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
 • Inne pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników w celu sporządzenia map zasadniczych i map sytuacyjno-wysokościowych w postaci numerycznej i analogowej
 • Podziały nieruchomości: na terenach zabudowanych, gruntów rolnych i leśnych, pod poszerzenie pasów drogowych, zniesienia współwłasności, do zasiedzenia i inne.
 • Pomiary kontrolne: prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków (doprowadzenie do zgodności danych zawartych w katastrze nieruchomości ze stanem prawnym)
 • Rozgraniczanie nieruchomości
 • Wznawianie znaków granicznych - okazania granic
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i sądowych: mapy do zakładania ksiąg wieczystych, mapy z projektem służebności drogi koniecznej, do zasiedzenia, mapy do celów opiniodawczych, badanie stanu prawnego nieruchomości.

Kontakt

Siedziba firmy:

Piekielnik 129C
34-472 Piekielnik
tel. (18) 263 95 28

Biuro Nowy Targ

ul. św. Katarzyny 4
34-400 Nowy Targ
tel. (18) 531 18 65